Ανάκληση mini μοτοσικλετών Retto, κινέζικης κατασκευής, μοντέλο LMOOX-R3.

Το προϊόν ενέχει πολλαπλούς κινδύνους τραυματισμού επειδή:
- Το υλικό του fairing είναι εύθραυστο.
- Δεν υπάρχει προοδευτικότητα στο γκάζι με αποτέλεσμα μη αναμενόμενες διακυμάνσεις στην ταχύτητα.
- Το κλείδωμα για το καύσιμο είναι μακριά από το τεπόζιτο.
- Υπάρχουν αιχμηρά άκρα στο fairing, τη ζελατίνα, το πλαίσιο και την πινακίδα.
- Ο χαλκός των καλωδιών είναι εκτεθιμένος.
- Υπάρχει διαρροή καυσίμου σε περίπτωση υπερπλήρωσης σε ηλεκτρικά και ζεστά μέρη της μοτοσικλέτας.

Το προϊόν δε συμμορφώνεται με Ευρωπαϊκή Οδηγία.


The product poses a risk of burns , cuts, electric shock and injuries because:
- The material of the cowl is fragile and may break.
- The type of accelerator is not progressive and there is a risk of unexpected variations in speed.
- The locking key for the petrol is far from the tank.
- There are sharp edges near the cowl, screen, chassis and identification plate.
- The copper conductors of the wiring can be accessed by the user.
- When overfilled, the mini-motorcycle leaks fuel over electrical or hot parts.

The product does not comply with the Machinery Directive.


Πηγή: Εβδομαδιαία αναφορά Rapex 30/11/2012.

Μετάφραση από το γράφοντα.