Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO. σε συνεργασία µε τους εθνικούς διανοµείς, και συγκεκριµένα στην Ελλάδα µε τη ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., και τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης δικύκλων Yamaha τύπου YZF-R1 και XT1200Z.

Η ανάκληση αφορά 211 δίκυκλα τύπου XT1200Z, µε αριθµό πλαισίου µικρότερο από 009111, και 152 δίκυκλα τύπου YZF-R1, µε αριθµό πλαισίου µικρότερο από 010656, στα οποία υπάρχει ενδεχόµενο δυσλειτουργίας του συστήµατος προβολέων εξαιτίας ανεπαρκούς επαφής των
ακροδεκτών που τροφοδοτούν µε ρεύµα τις λάµπες.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση των συγκεκριµένων ανταλλακτικών (ακροδέκτες µε την πλεξούδα καλωδίων τους) µε άλλα βελτιωµένα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 210 6293595, 561 (αρµόδιοι: Ν. Λάριος, Α. Κοσκινάς).

Πηγή: Δελτίο Τύπου Γενικής Γραμματεία Καταναλωτή, 14/02/2014.