Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO. σε συνεργασία µε τους εθνικούς διανοµείς, και συγκεκριµένα στην Ελλάδα µε τη ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης δικύκλων σκούτερ Yamaha τύπων HW125 και HW151.

Η ανάκληση αφορά 108 δίκυκλα σκούτερ τύπου HW125, µε αριθµούς πλαισίου από SE59111001 έως SE59119570, και 864 δίκυκλα σκούτερ τύπου HW151, µε αριθµούς πλαισίου από SG231101 έως SG2312581 και από SG23111001 έως SG23116975. Συγκεκριµένα, υπάρχει περίπτωση κάτω από εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες, δηλαδή οδήγηση σε κακοτράχαλους δρόµους µε πολλές λακκούβες και σε υψηλή σχετικά
ταχύτητα, ο σωλήνας του σταυρού να ραγίσει και τελικά να σπάσει, προκαλώντας συνθήκες ασταθούς κίνησης.

Μέχρι στιγµής παγκοσµίως έχουν αναφερθεί 13 περιπτώσεις ατυχηµάτων, που να σχετίζονται µε το συγκεκριµένο θέµα, χωρίς να έχει προκληθεί τραυµατισµός. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση του σωλήνα του σταυρού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 210 6293595, 561 (αρµόδιοι: Ν. Λάριος, Α. Κοσκινάς).

Πηγή: Δελτίο Τύπου Γ. Γ. Καταναλωτή, 04/12/2014.